2000 Saga International Balloon Fiesta
Operation Staff (except competition)

[Managing Director]
 Hiroshi MIZUMACHI

[Manager]
 Masayuki TSUTSUMI
 Kaoru ASAI
 Masaki OKANIWA

[General Affairs]
 Masako NAKAMURA
 Mariko KOGA
 Aiko SO'EJIMA

[Press Service]
 Kaoru KAWASOE
 Osamu OHNO
 Akemi NAKAO

[Event Control]
 Kozo MACHIDA
 Toyoaki NONAKA
 Hironobu ARAKI
 Tetsuharu OKAZAKI

[La Montgolfiere Nocturne]
 Yuji TAGURI

[Heart Full day]
 Shin'ichi TSURUSAKI

[Sponsor Management]
 Kengo ISHIKAWA
 Tomoko HARADA
 Yoko ISHIBASHI

[Announcer]
 Naomi ISHIKAWA
 Akiko SONODA
 Kiyo YOSHIYAMA

[Banquet]
 Hiroto KITA
 Yasuchika MOTOISHI
 Sueko TAKAGI

[Assistant]
 Takanobu SHIMA
 Keiko UCHIKANBORI
 Jyunko UNO
 Koichiro MATSUMOTO
 Jyunya EGASHIRA
 Kana NAGANO
 Hideya ISHIBASHI
 Kazuhiko USHIJIMA
 Mizue FUKUEDA
 Tomoko NISHIMURA
 Hiroaki SANADA
 Takatoshi NISHIMUTA
 Sanae NAKASHIMA
 Tomoko KAGAWA
 Tsugumi NAKAWATARI
 Seiko SUMI
 Sakiyo EGASHIRA
 Chinami NODA
 Madoka KAWANO
 Keiko OHSHIMA