2001 Saga International Balloon Fiesta
Operation Staff (except competition)
 • Managing Director
     Hiroshi MIZUMACHI
 • Manager
     Masayuki TSUTSUMI
     Kaoru ASAI
     Masaki OKANIWA
 • General Affairs
     Masako NAKAMURA
     Mariko KOGA
     Hitomi KOSHII
     Aiko SOEJIMA
 • Press Service
     Kaoru KAWASOE
     Osamu OHNO
     Akemi NAKAO
 • Official Photographer
     Mitsuo SHIBATA
     Yoshiko SAITO
 • Art Director
     Ken'ichi SAMURA
 • Event Control
     Kozo MACHIDA
     Toyoaki NONAKA
     Tetsuharu OKAZAKI
 • La Montgolfiere Nocturne
     Yuji TAGURI
 • Heart Full day
     Shin'ichi TSURUSAKI
 • Sponsor Management
     Kengo ISHIKAWA
     Tomoko MATSUMOTO
     Yoko ISHIBASHI
 • Announcer
     Naomi ISHIKAWA
     Kaori ABE
     Kaori IWANAGA
 • Banquet
     Hiroto KITA
     Yasuchika MOTOISHI
     Sueko TAKAGI
 • Assistan
     Mika KOGUCHI
     Kanako IN'OUE
     Mitsue KUROKI
     Machiko TANAKA
     Michiko NOMURA
     Satoko MORITA
     Mayuko KISHIKAWA