1999 Saga International Balloon Fiesta
Competition Operations

[Event Director]
 Tetsuya MIZOGUCHI

[Deputy Event Director]
 Yasuhiko KATSUKI

[Assistant]
 Miyoko KOKUBO

[President of Jury ]
 Arnost HONIG (Czech)
 Jury member 

[Steward]
 Sabu ICHIYOSHI
 Safety Officer
 Maco OH'IWA
 Dennis MYRTHU (Canada)

[Chief Scorer]
 Shinya KOHAMA

[Computer Operator]
 Akiko HARAGUCHI

[Chief Debriefer]
 Koji YAMASHITA

[Assistant]
 Yukitoshi RYUNO

[Debriefer]
 David PAAL ((Hungary))
 Gaetan BURM (Belgium)
 Chris PEART ((Australia))
 Kathy LESTER-ROSS (USA)
 David ROSS (Canada)
 Jean BOILEAU (Canada)
 Hiroshi WAKAMATSU
 Kazutoshi KITAGAWA
 Kazufumi NAKAO
 Masanari OHNO
 Masayuki IKARI
 Yu'ichi OKA
 Sa'ori OHTA
 Chiyuki SHIRAHAMA

[Chief Observer]
 Hiromi FURUKAWA

[Assistant]
 Peter COE (UK)
 Mitsuo HIDESHIMA
 Kuriko HAGEMEYER ((Germany))
 Kimiko ISHIKAWA
 Weather Information 
 Chief Isam SENJU
 Mikio KAWAHIRA
 Ko'ichi KAKUDA
 Shinsuke TONE
 Norimitsu KATSURAGI
 Rie ISHIDA
 Yoshi'aki IKUTAKE
 Katsuhito KOBE
 Hidenori TANAKA
 Tetsuya SHI'OI

[Measuring]
 Kazutsugi ONIZAKI (Chief)
 Assistant Chief 
 Yoshitaka KATAFUCHI
 Tadamasa UMEZAKI
 Atsushi KOBAYASHI
 Masazumi ANDOH
 Hiroyasu FURUKAWA
 Tomoko MANABE
 Junko UEOHTA
 Kaori NAKANiSHI
 Kazuaki SASAGAWA
 Yasuko KITADA
 Hiromori SO'EJIMA
 Takahiko MUKAE
 Tadayoshi JIN'NAI
 Takanobu RYUNO
 Arata IKEDA
 Teruaki NAKAO
 Ryuhei SUGAHARA

[General Affairs]
"(Landowner Relations, Accidents, Equipment, Rent-a-car, Volunteer, Area Observers, others)"
 Takero SAKAI (Chief)

[Assistant Chief]
 Masayuki IKARI
 Yasuyoshi KOGA
 Hironori NI-I
 Morio KOGA
 Yoshiaki TANAKA
 Masako AIURA
 Hiromi SU'ETSUGI
 Hiroaki KAWASOE
 Yoko HIWATASHI
 Masanari OHNO
 Hiroyasu KATAYAMA
 Yasuyuki JIN'NOUCHI
 Shinsuke MAMEDA
 Katsuya TANAKA
 Kiyoko NODA
 Mika BABA
 Zhen Wen CHEN (China)
 Joshua BEATTY (USA)
 Mitch HOFFMYOR (USA)
 Hiroko TSUTSUMI
 Yasuyuki MISHIMA

[Repair]
 Sachie OGAWA
 Hiromi TAKEDA
 Michiko UCHIDA