1999 Saga International Balloon Fiesta
Operation Staff (except competition)

[Managing Director]
 Hiroshi MIZUMACHI

[Manager]
 Masayuki TSUTSUMI
 Kaoru ASAI
 Masaki OKANIWA

[General Affairs]
 Masako NAKAMURA
 Hitomi KOGA
 Mariko KOGA
 Aiko SO'EJIMA

[Press Service]
 Kaoru KAWASOE
 Osamu OHNO
 Akemi NAKAO

[Art Director]
 Ken'ichi SAMURA

[Official Photographer]
 Mitsuo SHIBATA
 Yuriko KAWASAKI

[Event Controll]
 Kozo MACHIDA
 Toyoaki NONAKA
 Hironobu ARAKI
 Yukiyosi FUKUSHIMA

[La Montgolfiere Nocturne]
 Yuji FUJISAKI

[Heart Full day]
 Shin'ichi TSURUSAKI

[Kids Day]
 Hiromi SUETUGI

[Sponsor Management]
 Kengo ISHIKAWA
 Tomoko HARADA
 Yoko ISHIBASHI

[Announcer@Naomi ISHIKAWA]
 Sae HIRAI

[Banquet Hiroto KITA]
 Yasuchika MOTOISHI
 Sueko TAKAGI

[Assistant@Chiaki MATSUO]
 Takanobu SHIMA 
 Keiko UCHIKANBORI
 Akira SHIINO
 Masahiro NAKAGAWA
 Yuki KAWASHO
 Asuka ABE
 Yusuke SHIBATA
 Koichiro MATSUMOTO
 Yoko KIHARA
 Akiko NAKAGAWA
 Akiko HARADA
 Mihoko YAMAMOTO
 Miyuki FUJISE
 Miho OHBAYASHI
 Misako HAMA 
 Madoka KAWANO
 Chinami NODA
 Sakiyo EGASHIRA
 Keiko OHSHIMA